Bättre inomhusklimat och lägre energiräkning

När Aarhus Kommun beslutade sig för att renovera Tranbjergskolans Grønløkke avdelning som ett Aa+ Energirenoveringsprojekt, var det krav om att förbättra inomhusklimat och samtidigt uppnå en synlig besparingar på energiräkningen.

Tranbjergskolans Grønløkke avdeling blev byggd i 1976, och behövde så småninig om en genomgående renovering, häribland förnyelse af klassrummen och förbättring av inomhusklimatet.

Aa+ energirenoveringsprojekt

När Aarhus Kommun beslutade att renovera skolan som et Aa+ Energirenoveringsprojekt, var det krav om både att förbättra inomhusklimatet och samtidigt uppnå en synlig besparing på energiräkningen. Med denna strategi som utgångspunkt gick det rådgivande ingenjörfirma Ekolab, i gång med att söka efter de bästa lösningarna för den samlade renovering, av vilken ventilationen utgjorde största delen.

Rekommendationen föll på

Med flera toppbetyg i olika kategorier och totalt sett det bästa samlade betyget, föll rekommendationerna till sist på Airmaster decentrala ventilationsaggregat integrerat i ventilations-tak från Troldtekt®.

I analyserna som EKOLAB gjorde, ingick bland annat ekonomi, drift och inomhusklimat. Energibesparingar som ett resultat av renoveringen inkluderades i det totala ekonomiska övervägandet. I analysen ingick sex olika lösningsförslag, varav fyra var med central ventilation och två med decentral ventilation.

Bygherre: Aarhus kommun, Aa+ Energirenoveringsprogram 

Rådgiver: Ekolab

Det har implementerats ventilationstak i 32 klasslokaler samt i korridorer och gemensamma samlingsrum.


Rummenas typer och storlek har olika ventilationsbehov, därför valde man att använda sig av fyra aggregat i olika storlekar.

Ventilationsaggregat:

22 st. AM 1000
8 st. AM 800
3 st. AM 500
2 st. AM 300
 
Ventilationstak: Troldtekt® akustisk, vit
Den rekommenderade lösningen med Airmaster decentrala ventilationsaggregat, gav den bästa totalekonomin sett över 15 år.
Mike Vinge, Ingenjör och projektledare, Ekolab.

Bästa betyg på inomhusklimat

Förbättring av inomhusklimat var en viktig del av projektet, och viktades också högt i valet av lösningen. På samtliga parametrar under ämnet inomhusklimat, fick den rekommenderade lösnigen det bästa betyg. Man undersökte inomhusklimatet vid 28+2 personer och betonade bland annat, att lösningen skulle kunna hålla CO2-nivået under 900 PPM.

Bästa totalekonomi över 15 år

Den rekommenderade lösningen hade totalt den bästa ekonomi över 15 år. Investeringen i sig var inte den lägsta, men tack vare den lägsta energiförbrukningen var det totalt den bästa ekonomiska lösningen.

Lägsta energiförbrukning

Både kvaliteten på inomhusklimatet och elräkningen, får god hjälp på vägen av effektiv behovsstyrning. Ventilationsaggregatena är styrda efter CO2-nivå. Det betyder att aggregaten startar när rummet fylls med människor som andas, och stängs av igen när människorna lämnar rummet. Det slösas alltså ingen onödig energi i rum som inte används, och som inte behöver ventileras.

Daglig drift

Den dagliga drift styrs via Airmaster´s inbyggda automatik, som är integrerad i skolans CTS system via BAC-net IP. När det är tid för service och filterbyte får servicepersonalen besked, och så kan service planeras.

Med ett decentralt aggregat är det flera filter som ska bytas än vid ett centralt aggregat, men därimot är det inga spjäll i ett kanalsystem som ska ses efter. Man påverkas mindre av driftstörningar med decentrala aggregat, og det är större flexibilitet, och en väldigt mycket lägre energiförbrukning. Detta ingick naturligtvis som en del av analysen.

Byggprocessen

Renoveringsprojektet började i sommaren 2016, och under sommarlovet blev det demonterat och renoverat på själva byggnaden. Arbetet med värme, ventilation, nya tak samt belysning började först efter sommarlovet när barnen var tillbaka.

Man etablerade fyra temporära klassrum på skolan, så att det hela tiden var fyra ”gäst-klassrum” man kunde använda. På det sättet kunde man renovera fyra lokaler åt gången utan att flytta eleverna till ett annat ställe. 

Installation

Andra ämnen som ingick i analysen, var bland annat ”Byggbarhet och hållbarhet”. Här inkluderade analyserna kanaldragningar, samt brand- och brandgasspjäll.

  • Tilluft: Inga kanaler, Airmaster aggregaten sitter på ytterväggar med direkt tillgång till frisk luft och därmed är det inga omkostningar till rengöring av kanaler.
  • Frånluft: Frånluft förs till aggregatet via kanalanslutna frånluftdon i rummet.
  • Brand- och brandgasspjäll: Man har inga kostnader för brand/brandgasspjäll då aggregaten är installerade i den brandcell de betjänar och inte bryter någon brandcell.

 

Vid budgeteringen för 2013 beslutade Aarhus Kommun att inleda en investering i systematisk energirenovering av kommunala byggnader. Aarhus Kommuns mål var att uppnå en grundläggande reducering av CO2 utsläppt genom ekonomiskt lönsamma energibesparingar. Samtidigt var det önskvärt att uppnå betydande fördelar i form av t.ex. bättre inomhusklimat. Renoveringsprojekterna går under namnet ”Aa+ Energirenovering”, och är ett av Aarhus Kommuns egna bidrag för att uppnå CO2030-målen.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev