Tranbjergskolan Grønkøkke afdelningen - bättre inomhusklimat och lägre energiräkning

Tranbjergskolan

När Aarhus Kommun i Danmark beslutade sig för att renovera Tranbjergskolans Grønløkke avdelning som ett Aa+ Energirenoveringsprojekt, var det krav om att förbättra inomhusklimat och  samtidigt uppnå en synlig besparingar på energiräkningen.

Tranbjergskolens Grønløkke avdelning blev byggd i 1976, och behövde i efterhand en genomgående renovering, häribland förnyelse av klassrummen och förbättring av inomhusklimatet. 

Aa+ ENERGIRENOVERINGSPROJEKT
När Aarhus Kommun beslutade att renovera skolan som ett Aa+ Energirenoveringsprojekt, var det krav om både att förbättra inomhusklimat och samtidig uppnå en synlig besparing på energiräkningen. Med denna strategi som utgångspunkt gick det råd- givende ingenjörfirma, Ekolab, i gång med att söka efter de bästa lösningarna för den samlade renovering, varav ventilation utgjorde största delen av renoveringen.

REKOMMENDATIONEN FÖLL PÅ 
Med flera toppbetyg i olika kategorier och totalt sett det bästa samlade betyget, föll rekommendationerna till sist på Airmaster decentrala ventilationsaggregat integrerat i ventilationstak från Troldtekt®.

I analyserna som EKOLAB gjorde, ingick bland annat  ekonomi, drift och inomhusklimat. Energibesparingar som ett resultat av renoveringen inkluderades i det  totala ekonomiska övervägandet. I analysen ingick  sex olika lösningsförslag, varav fyra var med central  ventilation och två med decentral ventilation. 

HÖGSTA BETYG PÅ INOMHUSKLIMAET
Förbättring av inomhusklimat var en viktig del av  projektet, och viktades också högt i valet av lösningen. På samtliga parametrar under ämnet inomhusklimat,  fick den rekommenderade lösnigen högsta betyg.  Man undersökte inomhusklimatet vid 28+2  
personer och betonade bland annat, att lösningen  skulle kunna hålla CO2-nivået under 900 PPM. 

BÄSTA TOTAL EKONOMI ÖVER 15 ÅR
Den rekommenderade lösningen hade totalt den bästa ekonomi över 15 år. Investeringen i sig var inte den  lägsta, men tack vare den lägsta energiförbrukningen  var det totalt den bästa ekonomiska lösningen.  

LÄGSTA ENERGIFÖRBRUKNINGEN
Både kvaliteten på inomhusklimatet och elräkningen, får god hjälp på vägen av effektiv behovsstyrning. Ventilationsaggregatena är styrda efter CO2-nivå.  Det betyder att de startar när rummet används, och stängs av igen när rummet lämnas. Det slösas ingen  onödig energi i rum som inte används och därmed  inte har behov för att ventileras.

DAGLIG DRIFT
Den dagliga drift styrs via Airmaster´s inbyggda auto- matik, som är integrerad i skolans CTS system via  BAC-net IP. När det är tid för service och filterbyte får servicepersonalen besked, och så kan service planeras.Med ett decentralt aggregat är det flera filter som ska bytas än vid ett centralt aggregat, men därimot är det inga spjäll i ett kanalsystem som ska ses efter. Man påverkas mindre av driftstörningar med decentra-la aggregat, og det är större flexibilitet, och en väldigt mycket lägre energiförbrukning. Detta ingick naturligtvis som en del av analysen.

BYGGPROCESSEN
Renoveringsprojektet började i sommaren 2016, och under sommarlovet blev det demonterat och  renoverat på själva byggnaden. Arbetet med värme,  ventilation, nya tak samt belysning började först efter sommarlovet när barnen var tillbaka. Man etablerade fyra temporära klassrum på skolan, så att det hela tiden var fyra ”gäst-klassrum” man kunde använda. På det sättet kunde man renovera fyra lokaler åt gången utan att flytta eleverna till ett annat ställe.

 INSTALLATION
Andra ämnen som ingick i analysen, var bland annat ”Byggbarhet och hållbarhet”. Här inkluderade analyserna  kanaldragningar, samt brand- och brandgasspjäll.

Tilluft: Airmaster aggregaten sitter på ytterväggar med direkt tillgång till frisk luft och därmed är det inga omkostningar till rengöring av kanaler. 

Frånluft: Frånluft förs till aggregatet via kanalanslutna frånluftdon i rummet.

Brand- och brandgasspjäll: Man har inga kostnader för brand/brandgasspjäll då  aggregaten är installerade i den brandcell de betjänar och inte bryter någon brandcell.

Download case Agerbaek Skole

< Tillbaka till översikt

 

Byggherre:
Aarhus kommun i Danmark,  
Aa+ Energirenoveringsprogram

Rådgivare:
Ekolab

Det har implementerats ventilations- tak i 32 klasslokaler samt i korridorer och gemensamma samlingsrum.

Rummenas typer och storlekar har  olika ventilationsbehov,  därför valde man att använda sig av fyra aggregat i olika storlekar.

Ventilationsaggregat:
22 st. AM 1000
8 st. AM 800
3 st. AM 500
2 st. AM 300

Ventilationstak:
Troldtekt® akustisk, vit   
            

 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!