Behovsstyrd ventilation

Med hjälp av olika givare kan ventilationen behovsstyras. När ventilationen behovstyrs får man ett optimalt inomhusklimat samtidig med att energiförbrukningen minimeras.

Styr ventilationsaggregatet med CO2-givare

CO2-givaren mäter CO2-nivån i rummet och skickar det vidare till styrningen. Styrningen justerar luftbytet efter CO2-belastningen i lokalen.

Aggregatets energiförbrukning reduceras till ett minimum.

CO2-givare vägghängd eller inbyggd

Luftmängdstyrning

 

 

Aggregaten kan ställas in på en reducerad standardluftmängd (min) som basventilation.

Om CO2-nivån i rummet överstiger den programmerade lägsta gränsen (A), kommer CO2-givaren att ta över och öka luftmängden.

Om CO2-belastningen i lokalen fortsätter att stiga ökas luftmängden linjärt upp till den maximala luftmängden
(max) vid CO2-nivåns övre gräns (B) och högre.

Start, stopp och luftmängdstyrning

 

 

Om aggregatet styrs enbart av CO2-givaren vill aggregatet starta med standardluftmängd när CO2-halten överstiger den programmerade nedersta gränsen, plus 10% (A + 10%).

Om CO2-halten i lokalen forstsätter att stiga, ökas luftmängden linjärt upp till den maximala luftmängd (max)
vid CO2-haltens övre gräns (B) och däröver. Sjunker CO2-halten under den programmerade lägsta gräns (A),
stannar aggregatet igen.

Om aggregatet styrs av en timer och CO2-halten vid programmets slut fortfarande är högre än lägsta gränsen (A), kommer aggregatet att fortsätta köra tills att CO2-halten återigen är under lägsta gränsen, för att garantera ett bra inomhusklimat.

Styrning med närvarogivare (PIR)

Ventilationsaggregatet är inställt till att starta/stoppa när PIR-givaren avger en signal. PIR-givaren registrerar en rörelse i givarens registreringsområde och skickar en signal till aggregatet om att starta.

Aggregatet startar i normal drift med den tillhörande programmerade luftmängd och tilluftstemperatur.

När signalen upphör stoppar aggregatet efter den förprogrammerade eftergångstiden. PIR-signalen används ofta för att ändra aggregatets drift från grundventilation till normal drift när personer vistas i givarområdet.

PIR/närvarogivaren säkrar en så låg energiförbrukning som möjligt, då aggregaet först startar vid närvaro i rummet. Valfri eftergångstid kan programmeras i Airlinq-styrningen.

Vi levererar aggregat till hela Europa.
Därför ska våra aggregat kunna fungera effektivt under mycket varierande utetemperaturer.

Fuktstyrning

Fuktkontrollerad adaptiv behovsstyrning

Airmasters ventilationsaggregat kan utrustas med en extra fuktgivare och en utökad programmering.

Integreringen av fukt- och temperaturgivare på både uteluft och frånluft ger en exakt beräkning av den absoluta luftfuktigheten.

Automatisk klimatanpassning

Den automatiska adaptiva fuktstyrningen begränsar uttorkning om vintern och håller fukthalten nere på sommaren. Detta effektiva och energibesparande driftsätt är bra för både inomhusklimatet och energiförbrukningen. 

Styrning via vägghängd hygrostat

En hygrostat registrerar luftens relativa fuktighet och skickar därefter antingen en start- eller stoppsignal till ventilationsaggregatet. Start-/stoppsignalen kan ställas in. Fukten i luften påverkar längden av hygroskopiska plastfibrer.

Beroende på fuktnivån aktiverar fibrerna en kontakt som utlöser signalen. När den önskade relativa luftfuktigheten överskrids/underskrids skickar hygrostaten en start-/stoppsignal till ventilationsaggregatet.

Hygrostaten ser till att fuktigheten automatisk hålls nere.
Kan levereras för montering i rummet eller inbyggd i aggregatet.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev