Styrprocesser för Airmaster ventilationsaggregat

En förklaring av de olika avancerade styrmöjligheterna beskrivs på de följande sidorna.

Hantering av kondens

Vid den höga värmeåtervinningen på upp till 95% sker en kraftig nedkylning i motströmsvärmeväxlaren. På så sätt kan fukten i frånluften kondenseras i växlaren. Kondensatet samlas upp i ett kondenstråg.

En flottör registrerar automatiskt kondens i kondenstråget. För att förhindra driftstopp kan kondensatet ledas bort från aggregatet till ett avlopp. Alternativt kan ventilationsaggregatet utrustas med en helautomatisk kondenspump.

Svoemmer.png

Inbyggd flottör som varnar om det bildas kondensvatten och detta inte leds bort.

Så fungerar Airmaster ventilationsaggregat i kalla klimat

Airmasters decentrala ventilationsaggregat är också utvecklade till att fungera optimalt i kalla regioner (nordliga Skandinavien och Grönland) och det finns flera aggregat i drift.

Ventilationsaggregaten har inbyggda intelligenta styrprocesser som, vid behov, automatiskt reglerar komponenterna och anpassar aggregatets drift för att motverka påfrysning, eller för att bibehålla den önskade tilluftstemperaturen i perioder med låga utomhustemperaturer.

Frostskydda ventilationsaggregatet

Motströmsvärmeväxlarens höga effektivitet säkrar en låg energiförbrukning till uppvärmning av tilluften som nyttjar både ekonomin och mijö. Men den höga effektivitet kan i kalla perioder orsaka kondensation av frånluften i motströmvärmeväxlaren. Om uteluften är allt för kall, är det risk för att kondensvattnet fryser till is, som då blokerar frånluften i motströmsvärmeväxlaren.

Denna problematik har man naturligvis tänkt på i Airmasters ventilationsaggregat. Airlinq® styrningen förhindrar effektivt isbildning vid att gradvist reducera tilluftsmängden och eventuellt öka frånluftsmängden till den nödvändiga nivån. På så vis ökar frånluftstemperaturen.

Om inte den här processen är tillräcklig för att förhindra isbildning i motströmsvärmeväxlaren kommer Airlinq® styrningen att stoppa aggregatet och aktivera en larmsignal för att skydda aggregatet.

Kontrollerad tilluftstemperatur

För att uppnå optimal värmeåtervinning har Airmasters ventilationsaggregat utrustats med högeffektiva motströmsvärmeväxlare. Ett eftervärmebatteri används endast för att utjämna den minimala  värmeförlusten vid ventilationen så att det går att köra i full drift även i kalla geografiska områden.

Som standard bevaras en välavvägd ventilation så länge tilluftstemperaturen håller sig inom godtagbara gränser.

Om den önskade tilluftstemperaturen inte kan bevaras vid låga utomhustemperaturer, minskar Airlinq styrningen tilluften och ökar frånluften. På så sätt sker en kompensering för den låga temperaturen. Funktionen är också aktiv om eftervärmebatteriets kapacitet utnyttjas fullt ut.

Tack vare denna funktion är det i en del klimat inte nödvändigt med ett för- eller eftervärmebatteri.

Elektrisk eftervärmebatteri med adaptiv styrning

Det elektriska eftervärmebatteriet styrs automatisk via Airlinq styrningen, som kontrollerar temperaturen i aggregatet och kopplar eftervärmebatteriet till och från efter behov.

Adaptiv styrning betyder att det elektriska eftervärmebatteri uppvärmer tilluften, efter att den strömmat igenom motströmsvärmeväxlaren, med den mängd energi som behövs för att bevara den önskade tilluftstemperaturen.

Balansen mellan till- och frånluft kan upprätthållas via ett elektriskt eftervärmebatteri, även vid låga utomhustemperaturer.

Placeringen av eftervärmebatteri ses på figur 1.

Varmeveksler Eftervarmeflade SE

Figur 1: Förenklad principskiss av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och eftervärmebatteri.

Elektrisk eftervarmeflade

Elektrisk eftervärmebatteri

 

 

Vattenburet värmebatteri

På de flesta ventilationsaggregat kan man i stället för ett elektriskt eftervärmebatteri montera ett vattenburet eftervärmebatteri.

Med ett vattenburet eftervärmebatteri kan man också uppnå den önskade tilluftstemperaturen. Det vattenburna eftervärmebatteriets stora yta garanterar en bra överföring av värmeenergi till tilluften.

Airlinq-styrningen startar och stoppar det vattenburna eftervärmebatteriet med hjälp av en motordriven ventil. Det vattenburna eftervärmebatteriet levereras färdig inbyggt i ventilationsaggregatet eller som en del av luftkanalsystemet. På så sätt går det snabbt och enkelt att ansluta aggregatet till det lokala värmesystemet.

Frostskydd av vattenburet eftervärmebatteri

Det vattenburna eftervärmebatteriet har utrustats med en separat självreglerande värmeventil från fabriken som garanterar en lägsta temperatur även när ventilationsaggregatet är avstängt. Alla nominella värden till det vattenburna eftervärmebatteriet har förprogrammerats i Airlinq-styrningen. Därför är det vattenburna eftervärmebatteriet frostskyddat och funktionsdugligt direkt.

Vandvarmeflade_161909.png

Vattenburet eftervärmebatteri

Förvärme

Airmaster ventilationsaggregat kan levereras med ett elektrisk värmebatteri eller med ”virtuell förvärme”.

Om ventilationsaggregatet är utrustat med ett elektriskt förvärmebatteri värmer detta upp utomhusluften innan den tillförs motströmsvärmeväxlaren och på så sätt motverkas isbildning i  motströmsvärmeväxlaren.

För att bevara en välavvägd ventilation kontrollerar Airlinq styrningen temperaturförhållandena i aggregatet. Detta görs genom att förvärmebatteriet endast kopplas till vid behov.

På så sätt minimeras energiförbrukningen. 

Placeringen av förvärmebatteriet ses på figur 2.

Varmeveksler Forvarmeflade SE

Figur 2: Förenklad principskiss av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och förvärmebatteri.

elektrisk forvarmeflade

Elektrisk förvärmebatteri

Virtuell förvärme

På några aggregat kan frostskydd mot isbildning alternativt göras med hjälp av ett elektriskt värmebatteri och funktionen "virtuell förvärme" (VPH).

I perioder med risk för isbildning leds en del av uteluften förbi motströmsvärmeväxlaren via ett bypasspjäll, se figur 3. Då nedkyls frånluften mindre i motströmsvärmeväxlaren och isbildning i värmeväxlaren förhindras. Den del av uteluften som leds förbi motströmsvärmeväxlaren blandas därefter åter med uteluft som har passerat igenom motströmsvärmeväxlaren innan eftervärmebatteriet värmer upp luften till den önskade tilluftstemperatur.

Varmeveksler Forvarmeflade Eftervarmeflade SE

Figur 3: Förenklad principskiss av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och elektrisk värmebatteri. (VPH).

Om ventilationsaggregatet har ett förvärmebatteri eller ett eftervärmebatteri, kombinerat med funktionen ”virtuell förvärme”, så är det först när värmebatteriets kapacitet är 100% utnyttjat som styrningen vill introducera obalans i luftmängden.

Flödestyrning

I de flesta ventilationsaggregat styrs luftmängden efter flödestyrning.

Flödestyrning betyder att luftmängden uppges i m3/h och säkrar en balanserad drift vid ett eventuellt varierat mottryck på tilluft och frånluft. Differenstrycket mäts för både tilluft och frånluft och omräknas därefter till luftmängd  i m3/h.

Ventilationsaggregat med möjlighet för separat för- och eftervärmebatteri

AM 300 AM 500 AM 800 AM 900 AM 1000 AM 1200

Ventilationsaggregat med möjlighet för eftervärmebatteri med virtuel förvärme funktion

AM 150 DV 1000

Läs också om styrningsprocesser för kylning och behovsstyrning

Styrningsprocesser för kylning Behovsstyd ventilation

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev