Styrprocesser

Hantering av kondens

Vid den höga värmeåtervinningen på upp till 95% sker en kraftig nedkylning i motströmsvärmeväxlaren. På så sätt kan fukten i frånluften kondenseras i växlaren. Kondensatet samlas upp i ett kondenstråg.

En flottör registrerar automatiskt kondens i kondenstråget. För att förhindra driftstopp kan kondensatet ledas bort från aggregatet till ett avlopp. Alternativt kan ventilationsaggregatet utrustas med en helautomatisk kondenspump.

Inbyggd flottör som varnar om det bildas
kondensvatten och detta inte leds bort.

Så fungerar Airmaster ventilationsaggregat i kalla klimat

Airmasters decentrala ventilationsaggregat är också utvecklade till att fungera optimalt i kalla regioner (nordliga Skandinavien och Grönland) och det finns flera aggregat i drift.

Ventilationsaggregaten har inbyggda intelligenta styrprocesser som, vid behov, automatiskt reglerar komponenterna och anpassar aggregatets drift för att motverka påfrysning, eller för att bibehålla den önskade tilluftstemperaturen i perioder med låga
utomhustemperaturer.

Frostskydda ventilationsaggregatet

Motströmsvärmeväxlarens höga effektivitet säkrar en låg energiförbrukning till uppvärmning av tilluften som nyttjar både ekonomin och mijö. Men den höga effektivitet kan i kalla perioder orsaka kondensation av frånluften i motströmvärmeväxlaren. Om uteluften är allt för kall, är det risk för att kondensvattnet fryser till is,
som då blokerar frånluften i motströmsvärmeväxlaren.

Denna problematik har man naturligvis tänkt på i Airmasters ventilationsaggregat. Airlinq® styrningen förhindrar effektivt isbildning vid att gradvist reducera tilluftsmängden och eventuellt öka frånluftsmängden
till den nödvändiga nivån. På så vis ökar frånluftstemperaturen. Om inte den här processen är tillräcklig för att förhindra isbildning i motströmsvärmeväxlaren kommer Airlinq® styrningen att stoppa aggregatet och aktivera en larmsignal för att skydda aggregatet.

Kontrollerad tilluftstemperatur

För att få en optimal värmeåtervinning är Airmasters ventilationsaggregat försedda med högeffektiva motströmsvärmeväxlare som året runt säkrar att aggregaten kan leverera en komfortabel tilluftstemperatur, med en balanserad luftmängd och utan att använda sig av eftervärmebatterier.

Airlinq® styrningen övervakar kontinuerligt temperaturen i ventilationsaggregatet, och reglerar automatiskt luftmängden om den önskade tilluftstemperatur i perioder inte kan hållas inom acceptabla gränser. I dessa tillfällen reducerar styrningen gradvist tilluftsmängden och ökar eventuellt frånluftsmängden till den nödvändiga nivå.

Eftervärme

Airmaster ventilationsaggregat kan levereras med antingen elektrisk- eller vattenburet eftervärmebatteri.

Eftervärmebatteriet aktiveres automatisk när tilluftstemperaturen sjunker under inställd temperatur. Om ventilationsaggregatet är utrustat med ett eftervärmebatteri så är det först när värmebatteriets kapacitet är utnytjat 100% att styrning vill kontrollera om det är nödvändigt att introducera obalans i luftmängden. Placeringen av eftervärmebatteri ses på figur 1.

Elektrisk eftervarmeflade

Elektrisk eftervärmebatteri

Ventilationsaggregat med elektrisk eftervärmebatteri levereras med en adaptiv styrning av eftervärmebatteriet där effekten kontinuerligt anpassas det aktuella behov. Detta garanterar en energieffektiv drift samt en stabil tilluftstemperatur.

 

 

Figur 1: Förenklad principskiss av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och eftervärmebatteri.

Figur 2: Förenklad principskiss av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och förvärmebatteri.

Förvärme

Airmaster ventilationsaggregat kan levereras med ett elektrisk värmebatteri eller med ”virtuell förvärme”.

Om ventilationsaggregatet har ett elektrisk förvärmebatteri, värmer detta upp uteluften innan luften leds in i motströmsvärmeväxlaren och därmed förhindras isbildning.

Placeringen av förvärmebatteriet ses på figur 2.

elektrisk forvarmeflade

Elektrisk förvärmebatteri

 

 

Figur 3: Förenklad principskiss av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och elektrisk värmebatteri. (VPH).

Virtuell förvärme

På några aggregat kan frostskydd mot isbildning alternativt göras med hjälp av ett elektriskt värmebatteri och funktionen "virtuell förvärme" (VPH).

I perioder med risk för isbildning leds en del av uteluften förbi motströmsvärmeväxlaren via ett bypasspjäll, se figur 3. Då nedkyls frånluften mindre i motströmsvärmeväxlaren och isbildning i värmeväxlaren förhindras. Den del av uteluften som leds förbi motströmsvärmeväxlaren blandas därefter åter med uteluft som har passerat igenom motströmsvärmeväxlaren innan eftervärmebatteriet värmer upp luften till den önskade tilluftstemperatur.

Om ventilationsaggregatet har ett förvärmebatteri eller ett eftervärmebatteri, kombinerat med funktionen ”virtuell förvärme”, så är det först när värmebatteriets kapacitet är 100% utnyttjat som styrningen vill introducera obalans i luftmängden.

Vattenburet värmebatteri

På de flesta ventilationsaggregat kan man i stället för ett elektriskt eftervärmebatteri montera ett vattenburet eftervärmebatteri.

Med ett vattenburet eftervärmebatteri kan man också uppnå den önskade tilluftstemperaturen. Det vattenburna eftervärmebatteriets stora yta garanterar en bra överföring av
värmeenergi till tilluften.

Airlinq-styrningen startar och stoppar det vattenburna eftervärmebatteriet med hjälp av en motordriven ventil. Det vattenburna eftervärmebatteriet levereras färdig inbyggt i ventilationsaggregatet eller som en del av luftkanalsystemet. På så sätt går det snabbt och enkelt att ansluta aggregatet till det lokala värmesystemet.

Frostskydd av vattenburet eftervärmebatteri

Det vattenburna eftervärmebatteriet har utrustats med en separat självreglerande värmeventil från fabriken som garanterar en lägsta temperatur även när ventilationsaggregatet
är avstängt. Alla nominella värden till det vattenburna eftervärmebatteriet har förprogrammerats i Airlinq-styrningen. Därför är det vattenburna eftervärmebatteriet frostskyddat och funktionsdugligt direkt.

Vattenburet eftervärmebatteri

Ventilationsaggregat med möjlighet för separat för- och eftervärmebatteri

  • AM 500
  • AM 800
  • AM 900
  • AM 1000
  • AM 1200

Ventilationsaggregat med möjlighet för eftervärmebatteri med virtuel förvärme funktion

  • AM 150
  • AMC 150
  • AM 300
  • DV 1000

Flödestyrning

I de flesta ventilationsaggregat styrs luftmängden efter flödestyrning.

Flödestyrning betyder att luftmängden uppges i m3/h och säkrar en balanserad drift vid ett eventuellt varierat mottryck på tilluft och frånluft. Differenstrycket mäts för både tilluft och
frånluft och omräknas därefter till luftmängd  i m3/h.

Automatisk bypass

Airlinq-styrningen öppnar bypassen gradvis om tilluftstemperaturen överstiger den önskade nivån. Kyligare utomhusluft leds förbi motströmsvärmeväxlaren så att den önskade tilluftstemperaturen bevaras. Airlinq justerar tilluftstemperaturen för att uppnå en högre kyleffekt. Stiger rumstemperaturen över den önskade nivån, exempelvis vid stark solstrålning,
öppnas bypassen automatiskt.

Om en kylmodul har monterats tillsammans med ventilationsaggregatet aktiverar Airlinq kylmodulen automatiskt om kylningen från utomhusluften inte är tillräcklig. När kylmodulen är i drift används bypassen till att reglera tilluftstemperaturen.

Nattkylning

Om rumstemperaturen under dagen överstiger den önskade maximala nivån kan alla Airmasters ventilationsaggregat automatiskt kyla lokalen med den kallare nattluften.

Airlinq-styrningen registrerar temperaturen och nattkylningen startas automatiskt. Vid behov använder funktionen både bypasspjället och kylmodulen för att uppnå den önskade kyleffekten. Byggnaden och inventarierna kyls och en sänkning av rumstemperaturen uppnås till nästa dag.

Energimätare

Alla Airmasters ventilationsaggregat kan utrustas med en energimätare som ger en exakt överblick över aggregatets strömförbrukning.

Aggregatets strömförbrukning kan avläsas direkt på energimätarens display.

Strömförbrukningen kan också avläsas via prorgrammet Airlinq Service Tool eller via Airlinq Online, om aggregatet är uppkopplat.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev