Behovsstyrd ventilation med TVOC-givare

 

Nu kompletteras Airmasters CO2-givare med en TVOC-givare så att ventilationen kan styras av flera parametrar

Man har länge använt CO2-koncentrationen som en indikator på mänsklig aktivitet, men forskning visar att det inte bara är CO2-koncentrationen som är orsaken till koncentrationssvårigheter och liknande fenomen. Så kallade VOC:er, som förekommer i relativt små koncentrationer inomhus, har också stor betydelse för hur människor upplever luftkvaliteten.

VOC:er är lättflyktiga organiska ämnen som kan bildas av t.ex. handsprit, rengöringsmedel, byggnadsmaterial, möbler, mattor, arbetsprocesser, kosmetika och människans kroppsprocesser. De kan bestå av formaldehyd, aceton, metanol, ättiksyra och acetaldehyd.

Fler parametrar att styra inomhusklimatet efter

CO2- och TVOC-koncentrationen följs inte alltid åt. Därför är det relevant att ha en separat VOC mätning. Fördelen för dem som använder lokalerna är att luftombytet styrs av flera relevanta parametrar.

Under utvecklingen av den nya TVOC-behovsstyrningen för Airmasters ventilationsaggregat har vi strävat efter att optimera hur mätvärdena från TVOC-givaren utnyttjas. Därför har vi utvecklat nya algoritmer för behovsstyrning, som nu är integrerade i Airmasters styrprogramvara.

Bra luftkvalitet är inte bara låg CO2-nivå

Vad betyder TVOC för luftkvaliteten? Med utveckling av TVOC-behovsstyrning av Airmaster aggregaten, har vi uppnått att kunna styra luftkvaliteten efter flera relevanta faktorer.

Vi berättar här om TVOC och visar fram några fall-historier. Hör varför luftkvaliteten på en dansk skola blev bättre efter att rengöringsrutinerna blev ändrade.

Visning av TVOC-koncentrationer

Både på Orbit-panelen och i Airlinq Online kan man avläsa TVOC-koncentrationen om det finns en aktiv TVOC-givare.

För att underlätta förståelsen av TVOC-mätningen har vi valt att ha fem skalor med varsin färgkod. För att du ska känna igen dig använder vi motsvarande skala i fem steg för CO2.

En CO2- och TVOC-nivå som är mörkgrön indikerar t.ex. ett inomhusklimat med ”mycket bra” kvalitet. 

TVOC-mätningen sker av ämneskoncentrationer som är i storleksordningen 1000 gånger lägre än CO2-mätningarna.

CO2 TVOC givare

TVOC, CO2 och luftflöde kan visas i Airlinq Online.

Behovstyrd ventilation

TVOC-givaren (Total VOC) registrerar alla ämnen i kategorin VOC.

När är TVOC relevant?

TVOC-styrning är relevant i situationer där människors kropps-aktivitet inte är den enda orsaken till dålig luftkvalitet.

Några exempel kan vara;

  • I lokaler med hög förekomst av hobbyprodukter, leksaker, kuddar och liknande till exempel i lekrum på dagis
  • Vid hantering av kemikalier som handsprit, parfym och rengöringsmedel, eller vid processer där det ingår till exempel lim eller målning
  • I skrivarutrymmen och liknande
  • Byggnadsmaterial och inventarier kan avge VOC:er, vilket kan ha betydelse i lokaler som har låg person-belastning men är fyllda av material som avger VOC

Exempel på TVOC- och CO2-mätningar i en skola

Airmaster ventilationsaggregat med både CO2- och TVOC-givare är installerade i olika slags lokaler i skolan.

Här visas några exempel på vardagsaktiviteter som säger något om närvaron av VOC:er och varför Airmaster intresserar sig för behovsstyrning med TVOC-givare.

I exemplen vet vi i de flesta fall vad som är föroreningskällan och kan därmed förklara orsaken till variationerna i TVOC. Detta gäller långt ifrån alltid. TVOC-givare kan visa att det är ”något” närvarande och om det är ”litet” eller ”mycket”, men inte exakt vilken TVOC.

CO2 ppm TVOC ppb
bibliotek

Biblioteket – 2 september

Med CO2- och TVOC-styrning

Diagrammet visar en låg CO2-nivå på morgonen, och stiger och sjunker under dagen i takt med antalet besökande på biblioteket.

CO2-koncentrationen minskar på förmiddagen, men skrivaraktiviteter kl. 11:00 orsakar en kraftig ökning av TVOC-koncentrationen.

Först när både CO2- och TVOC-koncentrationerna sjunker börjar ventilationsaggregatet gradvist att trappa ned.

Biblioteket – 7 september

TVOC-styrning är avstängd

Här är TVOC-styrningen avstängd, det går alltså bara att styra efter CO2-koncentrationen.

Det är mycket få personer närvarande, så CO2-koncentrationen aktiverar endast ett begränsat flöde i ventilationsaggregatet.

Jämfört med diagrammet från den 2 september kan man se att det sker en koncentration av TVOC i lokalen.

bibliotek behovstyrd ventilation
ftx ventilation

Klassrum - 27 augusti

Med CO2- och TVOC-styrning

2020 fick vi lära oss att använda handsprit ganska ofta. Diagrammet visar mätningar från ett klassrum där man använder handsprit två gånger om dagen, på morgonen och på eftermiddagen. Vid båda tillfällena är det samtliga i lokalen som använder handsprit, och ventilationsaggregatet reagerar med att gå upp i 100 % drift.

I mellanperioden reagerar ventilationsaggregatet på både CO2 och TVOC och styr efter den givare som ger mest utslag.

Klassrum - 11 september

TVOC-styrningen är avstängd

Här är styrningen från TVOC-givaren avstängd och det behovsstyrs endast efter CO2-koncentrationen. Ventilationsaggregatet reagerar helt enligt boken med behovsstyrning efter CO2-koncentrationen.

TVOC-givaren fortsätter att mäta VOC:er, trots att ventilationsaggregatet inte använder mätningarna för styrning. Handsprit används i lokalen, vilket gör att TVOC-koncentrationen ökar kraftigt.

Ventilationsaggregatet följer naturligtvis inte med, eftersom styrning utifrån TVOC är avstängd.

behovsstyrd ventilation
Behovsstyrt inomhusklimat

Klassrum - 3 september möte kvällstid

Det hölls ett föräldramöte på skolan med start kl. 19:00. Läraren kom litet tidigare, vilket syns på kurvorna som visar tecken på aktivitet ca kl. 18:30. En hel del personer var närvarande, vilket ses på CO2-koncentrationen.

Vi har fått veta att man använde handsprit när mötet började, vilket också kan avläsas på TVOC-koncentrationen. Den höga TVOC-koncentrationen får ventilationsaggregatet att inom kort gå upp till 100 % drift för att ta ned TVOC-koncentrationen.

Ventilationsaggregatet får rätt snabbt den höga TVOC-nivån på grund av handspriten under kontroll, men sedan används handsprit igen ca kl. 20:40. Ventilationsaggregatet går återigen upp till maximal drift och ligger kvar där tills alla lämnar lokalen. Först när både CO2 och TVOC sjunker ca kl. 21:10 trappar ventilationsaggregatet gradvis ned.

Kontor - 28 augusti

Ventilationen i den här lokalen körs enbart efter CO2-styrning.

Om man bara ser på CO2 är luftkvaliteten utmärkt. Men om man tittar på TVOC-mätningen är kurvan ojämn.

TVOC-koncentrationen ökar gradvis under dagen med många toppar, som vi vet beror på att det används handsprit när det kommer besökande till kontoret.

CO2 koncentration

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev