Styrningsprocesser

En genomgång av de olika styrningsprocesserna finns i nedanstående.

Styrning via CO2-givare

Styring via CO2-givare

CO2-givaren mäter CO2-nivån i rummet och sänder det vidare till styrningen. Styrningen justerar sedan luftbytet efter rummets CO2-belastning. Det minskar aggregatets energiförbrukning till ett minimum.

LUFTMÄNGDSTYRNING (figur 1)
Aggregatet kan ställas in på reducerat standardluftmängd (min) som basventilation. Om CO2-nivån i rummet överstiger den programmerade lägsta gränsen (A), kommer CO2 -givaren att ta över och öka luftmängdent. Om CO2-belastningen i rummet fortsätter att stiga ökas luftmängden linjärt upp till den maximala luftmängd (max) vid CO2-nivåns övre gräns (B) och högre.

START, STOPP OCH LUFTMÄNGDSTYRNING (figur 2)
Om aggregatet regleras helt av CO2-givaren kommer det att starta med lite mer än standardluftmängden (min +x), när CO2-nivån överstiger den programmerade lägsta gränsen plus 10 % (A + 10 %). Om CO2-belastningen i rummet fortsätter att stiga ökas luftmängden linjärt upp till den maximala luftmängd (max) vid CO2-nivåns övre gräns (B) och högre. Sjunker CO2-nivån under den programmerade lägsta gränsen (A) stannar aggregatet igen.

Figur 1

Figur 2

 

Styrning via rörelsegivare (PIR )

Styrning via rörelsegivare (PIR )

Ventilationsaggregatet är inställt till att starta/stoppa när PIR-givaren avger en signal. När PIR-givaren avger en signal, dvs. när den registrerar en rörelse i givarens område, startar aggregatet. Aggregatet startar i normal drift med den tillhörande programmerade luftmängd och tilluftstemperatur. När signalen upphör stoppar aggregatet efter den förprogrammerade eftergångstiden. PIR-styrning används ofta för att aktivera full drift av ett aggregat som kör på grundventilation när det inte finns några personer i rummet.
 

Styrning via hygrostat

Styrning via hygrostat

Väggmonterad hygrostat
En väggmonterad hygrostat registrerar luftens relativa fuktighet och skickar därefter antingen en start- eller stoppsignal till ventilationsaggregatet. På hygrostaten går det att ställa in vid vilken relativ luftfuktighet signalen ska aktiveras. Inuti hygrostaten finns hygroskopiska plastfibrer vars längd är beroende av luftens relativa fuktighet. När den önskade relativa luftfuktigheten överskrids/underskrids skickar hygrostaten en start-/stoppsignal till ventilationsaggregatet. Används ofta för att aktivera full drift på ett aggregat som drivs som grundventilation när den önskade relativa luftfuktigheten överskrids.

Hantering av kondensat

Hantering av kondensat
 

Vid den höga värmeåtervinningen på upp till 95% nerkyls frånluften mycket i motströmsvärmeväxlaren. Därför kondenseras frånluften i motströmsvärmeväxlaren. Kondensatet samlas upp i en kondensbehållare. En flottör registrerar automatiskt en eventuellt för hög kondensatnivå i behållaren. För att förhindra driftstopp kan ett avlopp kopplas till kondensbehållaren så att kondensatet förs bort från aggregatet. Ventilationsaggregatet kan alternativt utrustas med en kondenspump som pumpar bort kondensatet allt eftersom det bildas.

Frostskydd

Frostskydd

När utetemperaturen närmar sig minusgrader faller avluftstemperaturen bakom motströmsvärmeväxlaren. Det kan resultera i att kondensatet fryser till is i värmeväxlaren. Airlinq-styrningen förhindrar isbildningen effektivt genom att öka frånluften och minska tilluften. På så sätt stiger avluftstemperaturen igen. Om denna
process inte är tillräckligt effektiv till att motverka isbildning i värmeväxlaren kommer Airlinq-styrningen att skydda aggregatet genom ett driftstopp.

”Förvärme” med elektrisk förvärmebatteri
Om ventilationsaggregatet är utrustat med ett elektriskt förvärmebatteri värmer denna uteluften innan den tillförs motströmsvärmeväxlaren och på så sätt motverkas isbildning i värmeväxlaren. För att bevara en välavvägd ventilation kontrollerar Airlinq-styrningen temperaturförhållandena i aggregatet. Det görs genom att förvärmebatterierna kopplas till vid behov och energiförbrukningen hålls så låg som möjligt.

"Virtuell förvärme" med elektrisk värmebatteri
Alternativt kan man skydda mot isbildningen med hjälp av ett elektriskt värmebatteri med hög kapacitet och funktionen "virtuell förvärme". Med hjälp av bypasspjället leds en del av uteluften förbi motströmsvärmeväxlaren. Här uppvärms uteluften av värmebatteriet till önskad tilluftstemperatur. Frånluften nedkyls mindre i värmeväxlaren och förhindrar isbildning i värmeväxlaren.

Kontrollerad tilluftstemperatur

Kontrollerad tilluftstemperatur

För att uppnå optimal värmeåtervinning har Airmasters ventilationsaggregat utrustats med högeffektiva motströmsvärmeväxlare. Ett eftervärmebatteri finns som tillval till alla Airmaster-aggregat och används till att utjämna den minimala värmeförlusten under ventilationen. Som standard bevaras en välavvägd ventilation så länge tilluftstemperaturen håller sig inom godtagbara gränser. Utan eftervärmebatteri: Om den önskade tilluftstemperaturen inte kan bevaras, minskar Airlinq-styrningen tilluften och ökar frånluften. På så sätt kompenserar man för en låg utetemperatur. Funktionen är också aktiv om eftervärmebatteriets kapacitet utnyttjas fullt ut. Via ett eftervärmebatteri bevaras balansen mellan till- och frånluften samtidigt som drag undviks. Detta gäller också vid extremt låga utetemperaturer.

Elektrisk eftervärmebatteri
Ett elektriskt eftervärmebatteri värmer vid behov tilluften efter motströmsvärmeväxlaren till den inställda tilluftstemperaturen. Airlinq-styrningen kontrollerar temperaturförhållandena i aggregatet och kopplar automatiskt till eftervärmebatteriet om det är nödvändigt.

Vattenburet eftervärmebatteri
På de flesta ventilationsaggregat kan man som alternativ till ett elektriskt eftervärmebatteri montera ett vattenburet eftervärmebatteri. Detta säkrar också den önskade tilluftstemperaturen. Värmebatteriets stora yta garanterar en bra överföring av värmeenergin till tilluften.

Airlinq-styrningen startar och stoppar värmebatteriet med hjälp av en motordriven ventil. Värmebatteriet levereras färdiginbyggt i ventilationsaggregatet eller som en del av luftkanalsystemet. På så sätt går det snabbt och enkelt att ansluta aggregatet till det lokala värmesystemet.

Frostskydd av vattenburet eftervärmebatteri
Det vattenburna värmebatteriet har utrustats med en separat självreglerande värmeventil på fabriken som garanterar en lägsta temperatur även när ventilationsaggregatet är avstängt. Alla nominella värden till det vattenburna eftervärmebatteriet har förprogrammerats i Airlinq-styrningen. Det gör att det vattenburna eftervärmebatteriet är frostskyddat och alltid funktionsduktigt.

Energimätare

Energimätare

Alla Airmasters ventilationsaggregat kan utrustas med en energimätare som gör det möjligt att få en exakt överblick över aggregatets strömförbrukning. Aggregatets registrerade strömförbrukning kan avläsas direkt på energimätarens display. På aggregat med P-styrning kan strömförbrukningen också avläsas på en datorn i programmet Airlinq Service Tool.

Automatisk bypass

Automatisk bypass

Om tilluftstemperaturen överstiger den önskade nivån, öppnar Airlinq-styrningen bypass gradvist. Kyligare uteluft leds förbi motströmsvärmeväxlaren så att den önskade tilluftstemperaturen bevaras. Airlinq justerar tilluftstemperaturen för att uppnå en högre kyleffekt.

Stiger rumstemperaturen över den önskade nivån, exempelvis vid stark solstrålning, öppnas bypass automatiskt.

Om man har monterat en kylmodul tillsammans med ventilationsaggregatet aktiverar Airlinq denna automatiskt, om uteluftskylningen inte är tillräcklig. När kylmodulen är i drift används bypass till att reglera tilluftstemperaturen.

Nattkylning

Nattkylning

Om rumstemperaturen under dagen överstiger den önskade maximala nivån kan alla Airmasters ventilationsaggregat automatiskt kyla rummet med den kyligare nattluft. Denna funktion kallas nattkylning. Airlinq-styrningen registrerar temperaturen och nattkylningen startas automatiskt. Vid behov använder funktionen både bypasspjället och kylmodulen för att uppnå önskad kyleffekt. Byggnaden och inventarierna kyls ner och temperaturen i rummet sänks.

Kylning med kylmodul

Kylning med kylmodul

Den automatiska bypassfunktionen och nattkylningen ser till att tillufts- och rumstemperaturen hålls på ett lågt nivå. Om detta inte är tillräckligt kan temperaturen reduceras ytterligare med kylmodulen. Airlinq aktiverar automatiskt kylmodulen som reducerar uteluftens temperatur med upp till 15°C. Uteluften tillförs sedan ventilationsaggregatet och tilluftstemperaturen hålls nu på önskad nivå med den automatiska bypassfunktionen.

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!