AM 300

Airmaster presenterar den nya AM 300.

Förbättrad på flera punkter men i grunden oförändrad.

AM 300 är ett medelstort ventilationsaggregat som lämpar sig för olika typer av lokaler som kontor, möteslokaler, restauranger m.m.

Den nya AM 300 är ett decentralt ventilationsaggregat med mycket hög kvalitet, stor flexibilitet och genomtänkta tekniska och användarvänliga detaljer. Fokus har också lagt på områden kring låg energiförbrukning och miljömässig hållbarhet.

Den nya AM 300 är en vidareutveckling av den nuvarande AM 300. Allt det bästa finns kvar som EC-motorer, effektiv motströmsvärmeväxlare, automatik m.m. AM 300 är förnyad och förbättrad på så många punkter att vi utan att överdriva kan säga att produkten lyfter decentral ventilation till en ny nivå på begreppet decentral ventilation för komfortändamål.

AM 300 kan styras från en separat manöverpanel precis som Airmasters alla andra ventilationsaggregat, men den kan också styras via Airmasters IoT-plattform Airmaster Airlinq Online eller anslutas till ett intelligent fastighetssystem (BMS).

Data AM 300

Tekniska data

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Boost

Max. kapacitet *

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

210 m3/h

205 m3/h

180 m3/h

275 m3/h

270 m3/h

240 m3/h

315 m3/h

315 m3/h

305 m3/h

Kastlängd (0.2 m/s) **

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

4,25 m v. 210 m3/h

4,25 m v. 205 m3/h

3,5 m v. 180 m3/h

6 m v. 275 m3/h

6 m v. 270 m3/h

5 m v. 240 m3/h

7 m v. 315 m3/h

7 m v. 315 m3/h

6,75 m v. 305 m3/h

Max. / nominell upptagen effekt vid 30dB(A) / 35 dB(A) / BOOST *

175 W ; 55 W/ 102 W / 123 W

Max. / nominell ström vid 30dB(A) / 35 dB(A) / BOOST *

1,45 A ; 0,45 A / 0,84 A / 1,01 A

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutning

Ø160 mm

Kondenspump (kapacitet/tryckhöjd vid 5 l/h)

10 l/h / 6 m

Kondensavlopp invändigt/utvändigt

Ø4/6 mm

Vikt, standardaggregat komplett

85 kg

Vikt, kabinett

70 kg

Vikt, bottenplatta

15 kg

Motströmsvärmeväxlare

Aluminium

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, panel

RAL 9010 (vit)

Effektfaktor

0,53

Elkabel

3 x 1,5 mm²

Rekommenderad säkring (standard/polaredition)

10 A / 16 A

Max. säkring

16 A

Rekommenderat jordfelsrelä

Typ A

Läckström AC/DC

<– 0,7 mA / <– 0,005 mA

IP-klass

10

Energiklass enligt EU-förordning nr 1254/2014

SEC-klass A

Täthetsklass (luftläckage)

Klass L2 enligt EN1886:2007

Klass A1 enligt EN 13141-7:2010

Täthetsklass avstängningsspjäll

Klass 3 enligt EN1751:2014

Dimension (BxHxDJ)

1180 x 344 x 705 mm

* Alla mätningar har utförts vid normal drift i en standard installationssituation vid filterklass, tilluft/frånluft ePM10 75%/ ePM10 75% med av Airmaster
rekommenderade fasadgallret, Airmaster Boomerain Ø160 mm, i ett testrum med måtten 8,0 x 10,0 x 2,5 m och en rumsdämpning på 7,5 dB(A).

** Kastlängden är mätt med 2°C underkyld tilluft vid standardinställning av tilluftsdiffusorn. Inställningen kan anpassas.

Elektrisk värmebatteri

Förvärme

Eftervärme

Värmeeffekt (standard / polaredition)

1000 W / 2500 W

500 W

Nominell ström (standard / polaredition)

4,35 A / 10,87 A

2,17 A

Termosikring, manuell återställning

120°C

120°C

Vattenburet eftervärmebatteri

Maximal drifttemperatur

90°C

Maximal drifttryk

10 bar

Nominell värmeeffekt ***

1973 W

Anslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Materiel rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

*** Värmeeffekten vid maximal kapacitet v. 35 dB(A), tillförsel/retur temperatur 60/40°C och en vattenmängd på 87 l/h.

Standard och tillval

Standard och Tillval

Motströmsvärmeväxlare (aluminium)

x

Motorstyrt bypasspjäll

x

Motorstyrt tilluftsspjäll

x

Motorstyrt frånluftsspjäll

x

Elektrisk förvärmebatteri

Elektrisk förvärmebatteri, polaredition

Elektrisk eftervärmebatteri

Vattenburet eftervärmebatteri

Kondenspump

Serviceströmbrytare

Elektronisk fuktgivare (inbyggd)

PIR/närvarogivare (inbyggd)

CO2-givare (inbyggd)

Energimätare

Tilluftsfilter ePM10 75%

Tilluftsfilter ePM1 55%

Tillluftsfilter ePM1 80%

o

Frånluftsfilter ePM10 75%

x

Vägg-/takram

Takram

Lysdiod (indikering av driftläge)

x

Manövertryckknapp

Kontrollpanel Viva

Kontrollpanel Orbit

Airmaster Airlinq® Online

Airlinq BMS

LON® Modul

KNX® Modul

MODBUS® RTURS485 Modul

BACnet® MS/TP Modul

BACnet® /IP Modul

x : standard : tillval o : specialprodukt

Kastlängd

Ventilationsaggregatet sprider tilluften beroende av
lamellinställningarna.

Bilderna visar spridningsmönstret och kastlängden vid olika lamellinställningar och en luftmängd på 275 m3/h:

1. Stor tilluftsdiffusoröppning, lameller på 60º.
2. Stor tilluftsdiffusoröppning, lameller på 45º.
3. Liten tilluftsdiffusoröppning, lameller på 30º.
4. Liten tilluftsdiffusoröppning, lameller på 5º.

En ändring av luftmängden påverkar också kastlängden.

Kastlängd sett från sidan

Med möjligheterna för kanaldragen till- och frånluft uppnås stor flexibilitet vid installationen med den nya AM 300.

Några exempel:

Installation To Rum

Om det önskas frånluft från en angränsande lokal.

Installation To Rum Ind Uds

Om det önskas både frånluft och tilluft till angränsande lokaler.

Installation To Rum Ind

Om det önskas tilluft till en angränsande lokal.

Installation Langt Rum

I ett långt rum.

Det finns dessutom möjlighet för hel eller delvis inbyggnad av ventilationsaggregatet i undertaket. Alla Airmasters ventilationsaggregat kan byggas in över ett diffust undertak så att endast bottenplattan är synlig. Luften blåses in ovanför taket och sipprar ned genom det diffusa undertaket. Det enda som krävs är ett separat frånluftsdon.

Inside Under Loft

Installation med ventilationsaggregatet under taket.

Inside Partly Integrated

Installation med ventilationsaggregatet delvis integrerat i taket.

Ventilationsloft

Installation med diffust undertak. Ventilationsaggregatet sitter över taket – endast bottenplattan är tillgänglig.

Mindre mått på vägg- och takgenomföring – från Ø200 till Ø160

I 2019 lanserade Airmaster det patentsökta fasadgallret Boomerain, som innebär att väggenomföringarna kan minskas en dimension.

Det gäller även för den nya AM 300. Dimensionen är minskad från Ø200 till Ø160. Det gör håltagningen billigare, och fasadgallret syns mindre utifrån.

Möjlighet för ePM1 80%-filter

Den nya AM 300 arbetar med högre tryck än föregångaren och kan levereras med ePM1 80%-filter för tilluften. ePM1 80% motsvarar den tidigare beteckningen F9 och passar t.ex. för användning i storstadsområden där filtrering av mikropartiklar från trafiken önskas. Används i klimatzon ODA 2. Det har dessutom blivit bekvämare att ta ut och sätta i filtret när det är begränsat utrymme under aggregatet.

Boomerain Ø160

Fasadgaller – Airmaster Boomerain Ø160 lanseras andra kvartalet 2020

Klassificeringar

Fokus på låg ljudnivå

Vi utmanade oss själva att få den nya AM 300 att uppfylla de mycket hårda kraven på lågfrekvent ljud som bl.a. ställs på skolfastigheter i Sverige och Norge. Vi klarade utmaningen och anser att dessa förbättrade ljudprestanda i det lågfrekventa området är intressant för alla våra kunder. Kraven är i svensk lagstiftning uttryckta på det enkla sättet är att det C-viktade ljudtrycket inte får överstiga det A-viktade ljudtrycket med mer än 20 dB, vilket innebär att vid 30 dB(A) får det vara högst 50 dB(C).

Låg energiförbrukning – ekodesign klass A

Den nya AM 300 levereras även fortsättningsvis med EC-motorer med låg förbrukning och en effektiv motströmsvärmeväxlare med verkningsgrad på ca 85 %. Aggregatet förbrukar väldigt lite energi för lufttransport och uppfyller energiklass A enligt ekodesign.

Fokus på täthet och minimalt läckage

Den nya AM 300 har förbättrad täthet och uppfyller:

 • klass L2 enligt EN 1886:2007 och
 • klass A1 enligt EN 13141-7:2010.

 

Tätheten gäller även de nyutvecklade luftspjällen, som uppfyller klass 3 för avstängningsspjäll enligt EN 1751:2014.

Miljöåtgärder

Vid utvecklingen av den nya AM 300 har fokus legat på återvinningsbarhet, och många åtgärder har vidtagits vid val av komponenter.

 • De flesta komponenterna kan demonteras och återanvändas.
 • Nya kabelgenomföringar gör det enklare att demontera elektriska komponenter från aggregatet.
 • Nya produktionsmetoder har införts, som minskar användningen av lim med upp till 90%.
 • Isoleringen har inga pigmentämnen och är tillverkad av återanvänt skummaterial bestående av 100% polyuretan, som kan återvinnas.

Justerbart tilluftssystem

Den nya AM 300 är utrustad med en manuell version av Airmasters adaptiva tilluftssystem. Det går att ställa in spridning och kastlängd för tilluften så att aggregatet kan anpassas till omgivningarna.

Ytterligare som kan nämnas:

 • Serviceströmbrytare kan levereras som tillval så att aggregatet stannar när bottenplattan öppnas.
 •  Bottenplatta med 4-ledade gångjärn som ger säker och entydig placering av bottenplattan i förhållande till kabinettet. Det ger samtidigt utrymme för dörr- eller fönsterbeslag bakom bottenplattan. 
 • Ledningar och kondensslang kan dras över aggregatet till valfri sida.
 • Det finns plats för 40 mm kondensisolering och 13 mm gipsskiva runt omkring rör för tilluft och frånluft.

 

AM 300, polaredition och entalpivärmeväxlare

Airmaster märker en ökande efterfråga från geografiska områden där det kan bli mycket kallt med dimensionerande utetemperatur ned till -35 °C. Därför lanseras den nya AM 300 med två nya funktioner.

 • Vi kan leverera en ”polaredition” med extra stort förvärmebatteri på 2 500 W och motsvarande driftsparametrar.
 • I stället för den normala värmeväxlaren kan AM 300 från och med hösten 2020 levereras med entalpivärmeväxlare som återför fukten i frånluften. Lösningen är speciellt anpassad för kalla områden där man vill bibehålla fuktigheten inne i lokalen. Mer information kommer senare.
Frost

AM 300 generation 2 (2013 - 2020)

AM 300 generation 2 är en utgående produkt, som ersatts av den nya AM 300, som beskrivs ovanför.

AM 300 har funnits sedan 2007 och har sålts i ett stort antal över nästan hela Europa.
Totalt har ca 12 000 AM 300 levererats under åren. Den nya AM 300 ska fortsätta detta segertåg,
så det är med en viss stolthet vi nu presenterar en ny generation av AM 300. Den nya AM 300 är den första i Airmasters nya modellserie som kommer att lanseras under de närmaste åren.

Önskar man att ansluta en kylmodul så är det fortfarande en AM 300 generation 2 som ska användas. För AM 300 H (horisontal) modellen är det möjlighet att ansluta en inverterstyrd
CC 300 kylmodul.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev