Filter till Airmaster ventilationsaggregat

Filterstandard – EN ISO 16890

filterstandarder

Partikelluftfilter för ventilation ska efter d. 1. juli 2018 uppfylla kraven i filterstandard EN ISO 16890 som
ersätter SS-EN 779:2012. Alla Airmaster aggregat levereras med filter enligt standard EN ISO 16890. 
Alla filter är markerade med de nya benämningarna. 

Den nya filterstandarden införs för att det hädanefter ska finnas en global filterstandard som alla ska följa.  

Den nya EN ISO 16890 testmetoden fokuserar på förmågan att filtrera bort bestämda partikelstorlekar.

Den tidigare testmetod fokuserade enbart på filtreringsförmågan utan att ta hänsyn till vilka partiklar filtren kunde filtrera bort. Därför blir det nu enklare att jämföra med partikelföroreningar i andra sammanhang.      

Tabell 1 visar de gamla filterklasserna enligt SS-EN 779:2012 jämfört med de nya filterklasserna enligt EN ISO 16890. Man kan inte översätta direkt till den nya klassificeringen, men tabell 1 visar hur man i Airmaster ser de två klassificeringarna i förhållande till varandra. 

EN ISO 16890 använder nya beteckningar som klassificerar hur effektivt ett filter är på att filtrera bort olika slags partikelstorlekar.

PM1, PM2,5, og PM10 anger partikelstorleken i μm där 10 μm är den största partikeln och 1 μm är den minsta. Framför PM står ett e (ePM) som anger filtrets separationsförmåga för partikelstorleken och som anges i %. Till exempel kan ett filter som uppfyller kraven för ISO ePM1 (>55%) separera mer än 55% av partiklarna av storleken 1 μm.

All dokumentation blir ändrad löpande så att filtren klassificeras enligt den nya filterstandarden.

                                                                                                                               

Figur 1 - Partikelstorlek hos normalt förekommande atmosfäriska luftföroreningar.

Källa: Danvak, Grundbog Varme- og klimateknik, 3:e utgåvan.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev