Airmaster decentral FTX ventilation med värmeåtervinning

Airmasters decentrala ventilation är ett självständigt ventilationsaggregat där allt är samlat i en enhet. Det decentrala ventilationsaggregatet är typiskt monterat mot en yttervägg, vilket innebär att det är relativt korta kanaler ut genom fasaden för friskluft och frånluft. Av byggnadsmässiga skäl kan det vara nödvändigt att placera ventilations­aggregatet längre in i byggnaden. Flera av våra decentrala ventilations­aggregat kan också installeras med kanaler, så att en sådan placering också kan tillgodoses.

Styrningsmässigt behöver man inte förflytta sig till en kontrollpanel vid varje ventilationsaggregat – det finns olika sätt att sammanföra styrningen. Det kan t.ex. vara vår molnlösning Airlinq Online, eller också kan styrningen integreras i ett befintligt CTS-system. Du behöver inte kompromissa med styrningen – den kan ske centralt för alla aggregat.

Låg energiförbrukning, varierande driftstider, enkel anpassning till individuella behov och möjlighet för etappvis installation är några av skälen till att välja decentral ventilation framför central.

Installationsmässigt finns det också en rad möjligheter. Aggregatet kan vara monterat synligt eller inbyggt på vinden.

Du behöver inte avsätta plats för teknikrum eller kanaler. Ombyggnaden kan ske i mindre etapper, t.ex. med en våning eller bara några rum åt gången. Du slipper alltså utrymma hela fastigheten under projektet. 

Decentrala ventilationsaggregat monteras i de lokaler som ska ventileras, vilket innebär att aggregaten endast servar den brandsektion i fastigheten där de är monterade. Vanligtvis kan de decentrala ventilations­aggregaten installeras så att det inte behövs några genomgångar mellan olika brandsektioner och därmed inte heller några ytterligare åtgärder för brand- och röksäkring. Du undviker därmed extra kostnader för installation, drift och underhåll av brandskyddsautomatik eller rengöring av kanaler för den slags skydd.

1. Behovsstyrd decentral ventilation – rum för rum

Decentral ventilation tillgodoser individuella behov och gör det möjligt att anpassa inomhusklimatet efter egna önskemål. Behovsstyrningen kan ske rumsvis. Om det t.ex. bara är en lokal som används sist på eftermiddagen kan övriga lokaler stängas ned när de inte används. Aggregaten kan styras på olika sätt, t.ex. med veckoschema, CO2-givare eller närvarogivare.

Läs mer om behovsstyrning med givare här:

Behovsstyd ventilation
decentral FTX behovsstyrd
värmeåtervinning

2. Energieffektiv ventilation med hög värmeåtervinning

Om ett decentralt ventilationsaggregat från Airmaster placeras intill en yttervägg slipper man för energiförluster från transport av uteluften. Airmasters högeffektiva motströmsvärmeväxlare presterar upp till 85% mätt som torr verkningsgrad enligt SS-EN308 och upp till 95% om kondensering medräknas. Det bidrar till hög värmeåtervinning och ytterst energieffektiv ventilation. Det finns inget behov av långa ventilations­kanaler, och därför blir värmeförlusterna (överföringsförlusterna) minimala.  

3. Decentral ventilation utan störande oljud

Ljud är en viktig del av komfortventilationen, och det är en utmaning som Airmaster har löst.

Airmaster använder energieffektiva EC-motorer med låg energiförbrukning, goda regleringsmöjligheter och tyst gång. Omfattande utveckling har gjort Airmaster till en nästan ljudlös upplevelse.

Airmasters decentrala ventilationsaggregat har inga långa kanal­anslutningar. Därmed undviks högt lufttryck, som normalt är en orsak till bullerstörningar, och ökad energiförbrukning.

Decentral ventilation utan störande oljud
Komfortkyla ger en behaglig rumstemperatur

4. Komfortkyla ger en behaglig rumstemperatur

Utan att vara ett värme- eller luftkonditioneringssystem kan Airmasters ventilationsaggregat ändå bidra till att hålla rumstemperaturen på en viss nivå. Den helautomatiska styrningen utnyttjar utetemperaturen till kylning när den är lägre än rumstemperaturen, dels genom bypass funktionen och dels genom nattkylning. Om det finns behov av ytterligare kylning kan de flesta av Airmasters ventilationsaggregat kompletteras med en kylmodul, som kan sänka inblåsningstemperaturen ytterligare. De specialutvecklade kylmodulerna är byggda för att kunna sänka utomhusluftens temperatur ner till 15°C och därmed säkerställa en behaglig tilluftstemperaturen. Kylmodulerna är behovsstyrda och kyler endast luften så mycket som behövs och när det behövs.

5. Marknadens snabbaste och mest flexibla installation

Det decentrala ventilationsaggregatet är enkelt och snabbt att installera. Några timmars tillträde till rummet räcker för att installera aggregatet, som är klart att tas i drift direkt efter monteringen. Den enkla monteringen ger stor frihet i de fall då det dagliga utnyttjandet av lokalen inte får hindras eller störas under längre tid. Omkostnaderna för montering kan därmed hållas nere.

underhålla ventilationsaggregaten

6. Airmaster har gjort det enkelt att underhålla ventilationsaggregaten

Underhållet är minsta möjliga. Alla komponenter är av högsta kvalitet, och det allmänna underhållet består som utgångspunkt endast av filterbyte 1–2 gånger om året.

Ett Airmaster ventilationsaggregat är tillverkat för lång livslängd och är samtidigt ett system som kräver minimalt underhåll. I likhet med vad som gäller för all annan mekanisk utrustning rekommenderar vi ett visst underhåll. Dels för att förlänga livslängden på aggregatet, dels för att bibehålla ett optimalt inomhusklimat och en minimal energiförbrukning under hela livstiden.

För att garantera våra kunder goda erfarenheter av ventilations­aggregaten, bl.a. låga driftskostnader och ett optimalt inomhusklimat, erbjuder vi olika tjänster, både på plats och online.

Kontakta oss

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev